Theosophical School 1934 (CLOSE) 32

On Ground: K.P. Telang, J.P. Wahi, A. N. Chakraverti, P.H. Patvardhan, C.B. Shirali, S. Bai, M. Dixit, V.P. Wahi, M.M. Rao, P. Bhargava, B. Benarji, G.P. Seth.

On Chairs: Syt. N.B. Gharoure, Syt. G.S. Sinha, Syt. M.G. Kanitkar, Syt. N.S.R. Rao,(Principal) Syt. D. Prasad (Hd. Master) Syt C. Misra, Syt R.V. Phansalkar, Syed K. Hussen,

Standing 1st Row: V.K. Asthana, R.N. Bahuguna, Syt. V.D. Phusalkar, Syt. R.V. Moghe, Syt. T.A. Bhandarker, Syt K.N. Lall, D.R. Dhatrak, Syt. A B. Saran, Syt. G. Kanetkar, Syt. S.D. Kelkar, Syt. B. Sitarammn, Syt. V.N.L. Shrivastava, Syt. S. Prasad, Syt. T.P. Telang, B.S. Chandel.

Standing 2nd Row: C.S.R. Garu, P.L. Basu, B.B. Saran, J.P. Agarwal, M.D. Sharma, S.N. Tankha, Syt. B. Vilas, R.S. Sinha, B. Pandey, M. Pathuk, P.N. Sinha, Syt B.B. Sahaya, S. Ram Saran.

Standing 3rd Row: N.V. Bahadur Sah, R. Chandra Vyas, D.H. Nath Dhawan, J. Mohammad.

[Chakraverty Studio]