Calcutta 1927 3

First Row Standing (from Left to Right): Mr. Sane, Mr. Damle, Mr. Oke, Mr. Bhojraj, Mr. Ghanekar, Mr. Prabhudesai, Mr. Deshpande, Mr. Gokhule.

Second Row Standing (from Left to Right): Mr. Junnarkar, Mr. Katri, Mr. Dikshit, Mr. Kulkarni, Mr. Anantayya, Mr. Adlinge, Mr. Chikodikar, Mr. Jushi, Mr. Udgaonkar, Mr. Pramanik, Mr. Sathe, Mr. Apte, Mr. Deulkar, Mr. Pandurangrao,

Third Row Standing (from Left to Right): Mr. Dhulekar, Mr. Marethe, Mr. Bhiwankar, Mr. Hemmady, Mr. Sohoni, Mr. Phanealkar , Mr. Satyamurti, Mr. Dhavale, Mr, Gadkari, Mr. Ghandi, Mr. Bagde, Mr. Dhulekar.

Fourth Row Sitting on the Chairs: Mr. Limaye, Mr. Karmarkar, Mr. Dikshit, Rao Saheb, Dhulekar, Dr. Agharkar, Mr. Rayakar, Mr. Erulkar, Mr. Madgaonkar, Mr. Anandji, Mr. Purohit.

Fifth Row Sitting on the Ground: Mr. Damle, Mr. Sohoni, Mr. Bhawe, Mr. Datar, Mr. Agate, Mr. Karmarkar, Mr. Rayakar, Mr. Dandekar. [Last two names unavailable]